GOLF DISCOUNT - golfdiscount.cz
OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Sky Alliance s.r.o., se sídlem Praha 6, Na Markvartce 1104, identifikační číslo: 26706580, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl B, vložka 5138 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.golfdiscount.cz, příp. její alias www.golfinternational.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Výše uvedená obchodní společnost nemá kamenný obchod ani neposkytuje osobní odběr ani osobní vracení zboží, nenabízí placení v hotovosti ani kreditní kartou (nemá EET pokladnu) a umožňuje prodej pouze prostřednictvím e-shopu a placení na bankovní účet firmy převodem, příp. kreditní kartou a/nebo na dobírku prostřednictvím dopravce (tedy příjímá platby za zboží pouze na firemní bankovní účet).

2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Taktéž společnost Sky Alliance sro neuzavírá kupní smlouvy telefonicky ani osobně, tj. nelze objednávat zboží telefonicky nebo jinak než přes toto webové rozhraní.

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

4. Kupující bere na vědomí, že přijetím těchto Obchodních podmínek při uzavření kupní smlouvy prodávající splnil bez dalšího svoji zákonnou povinnost jej informovat o některých skutečnostech ze zákona, např. o možnostech vrácení zboží bez uvedení důvodu do 14 dnů aj. - podrobnosti najdete v textu Obchodních podmínek.

5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez předchozího . Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující odpovídá za úplnost a správnost poskytnutých doručovacích údajů.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech daní ze zákona a všech souvisejících poplatků, kromě ceny za dodání zboží (poštovné) a např. „dobírečné“ a balné apod dodavatelské služby, které jsou samostatním nákladem kupujícího/zíkazníka (viz dále). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající není t.č. plátcem DPH.

3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající ještě potvrdí i samotnou objednávku, tj. nikoliv jen přijetí objednácího formuláře, ale i že zboží bude odesláno, kdy a event. upřesní cenu poštovného/dobírky apod. (tj. akceptace objednávky).

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky a její následnou akceptací prodejcem, tj. potvrzení objednávky – viz b.4, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Pokud kupující nezruší svoji objednávku dříve než bude expedována, musí uhradit veškeré poštovní, balné apod náklady spojené s odesláním zboží i kdyby si objednávku posléze nevyzvedl či nezaplatil a nepřevzal.

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Prodejce není t.č. plátcem DPH.

2. Akceptovaná prodejcem objednávka obsahuje kupní cenu zboží včetně všech daní ze zákona, ceny dodatečných služeb a náklady spojené s doručením objednávky. Na základě toho je vystavena faktura.

3. Potvrzená a expedovaná objednávka obsahuje fakturu v elektronické formě a kupující obdrží spolu s dodávkou zboží i její listinou formu. Faktura má uvedené datum splatnosti a není dokladem o zaplacení zboží, tj. neslouží k prokázání úplného zaplacení zboží kupujícím. Faktura prokazuje existující kupní smlouvu mezi prodejcem a kupujícím. Kupující je povinen prokázat zaplacení úplné kupní ceny dle kupní smlouvy např.výpisem z účtu ze kterého zboží zaplatil nebo písemním potvrzením (paragon, strvrzenka apod.) zaplacení ceny tomu, kdo mu zboží doručil např. na dobírku, tj. České poště či jinému smluvnímu přepravci kterého prodejce v daném případě použil. Samotné fyzické předání zboží kupujícímu není dokladem o zaplacení zboží a prodávající nebude akceptovat pozdější příp. námitky ohledně nabytí vlastnictví zboží kupujícím či zaplacení úplné kupní ceny dle kupní smlouvy.

4. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce nebo na místní pobočku České pošty či jiného použitého dopravce/přepravce, přičemž kupující je povinen vyžádat si a uchovávat doklad o zaplacení dopravci/ přepravci/ kurýrovi apod pro účely příp pozdější relamaci, odstoupení od smlouvy a pro prokázání nabytí vlastnictví ke zboží.

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2400710326/2010, vedený u FIO banky (dále jen „účet prodávajícího“);

- kreditní kartou apod převodem přes platební brány a rozhrání typu PayPal, Pay U apod., pokud jsou umožněny webovým rozhráním

5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Náklady spojené s balením a dodáním zboží nejsou součástí kupní ceny zboží, ale samostatnou položkou/službou, kterou si platí kupující na vlastní náklady spolu s kupní cenou objednaného zboží. Náklady spojené s balením a dodáním zboží tam i zpět jsou vždy nákladem kupujícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

7. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží přepravní společnosti (t.č. Česká pošta, Zásilkovna apod.). V případě bezhotovostní platby předem je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě platby převodem na účet prodejce viz podmínky faktury a ustanovení uvedená v b.3 této kapitoly ohledně její splatnosti. Samotné fyzické předání zboží přepravcem není dokladem ani důkazem o zaplacení zboží – zákazník musí prokázat zaplacení zboží výpisem z účtu, ze kterého zboží zaplatil nebo stvrzenkou, paragonem o zaplacené částce přepravci, dopravci, kurýrovi apod. Zboží zůstává majetkem prodejce do úplného zaplacení ceny kupujícím.

8. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

9. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky nebo jde o objednané zboží malé hodnoty, kdy poštovné a dobírné mají obdobnou nebo vyšší hodnotu než objednané zboží, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Totéž platí pro zásilky do zahraničí, např. Slovensko a jiné státy EU.

10. Případné slevy z ceny zboží a akce poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce použitého zboží (second hand), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v předchizím b. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to
do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží i bez udání důvodu, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno spolu se zbožím ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy kupující odešle emailovou zprávu kupujícímu obsahující popis zakoupeného zboží které vrácí, datum zakoupení, popis stavu ve kterém výrobek vrácí a výrok, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením čísla účtu, na kterém lze vrátit jeho úhradu – kupující musí ale předtím prokázat úplné zaplacení zboží – viz ustanovení uvedená v oddílu CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY. Obdobně se postupuje i v případě odstoupení od kupní smlouvy v případě reklamace – viz dále. Spolu s vraceným zbožím musí kupující vrátit i případné dárky nebo slevy, které obdržel spolu se zbožím, jinak bude vratka považována za neúplná, nekompletní. Veškeré vracené zboží a dárky musí být nepoužité, kompletní včetně např. vysaček od výrobce apod., včetně původního obalu a ve stavu v jakém byly doručeny, přičemž při doručení zboží kupující obdrží spolu s fakturou i popis stavu ve kterém zboží bylo zasláno. Při vracení zboží musí kupující zaslat spolu se zbožím i originál faktury (v případě reklamaci lze použit i kopie faktury), prokazující kdy, za kolik a od koho jaké zboží zakoupil. Dále je kupující povinen prokázat zaplacení faktury a zboží (viz předchozí ujednání o prokázání zaplacení). Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle písemně na adresu elektronické pošty prodávajícího airtravel@volny.cz nebo písemně na adresu sídla prodávajícího. Osobně ani telefonicky nelze zboží vrátit, ani nevyplacíme hotovost – pouze bankovním převodem z účtu firmy, tj. bezhotovostně na účet určený kupujícím po předchozím prokázání zaplacení zboží/faktuty kupujícím. Kupující obdrží potvrzení o přijetí jeho podání s uvedením lhůty do kdy má očekávat vyjádření prodávajícího s tím, že peníze vracíme v zákonné lhůtě (do 14 dnů) po zkontrolování stavu vraceného zboží, tj. po fyzickém navracení zboží zpět prodávajícímu a po prokázání kupujícím, že zboží zaplatil, příp.jakou částku.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle b.2 se kupní smlouva ruší od počátku a zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, jinak kupující nedodrží podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s odesláním zboží i s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a úhradu nákladů spojené s odesláním zboží kupujícímu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. Vtakovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, pokud kupující již zboží zaplatil.

6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek/dárky.

7. Způsob doručení zboží zpět:

- nutno předem avizovat prodejci vracení zboží emailem na jeho el.adresu airtravel@volny.cz

- zboží zpět nelze posílat na dobírku

- zboží nutno zasílat pouze prostřednictvím České pošty na adresu prodejce, tj. Sky Alliance sro, Na Markvartce 1104, 16000 Praha 6

- u odstoupení z kupní smlouvy nutno přiložit originál faktury a u reklamaci originál nebo kopie faktury

- kupující prokáže zaplacení zboží přiložením kopie stvrzenky o zaplacení na dobírku nebo výpisu z účtu při placení bezhotovostně

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen požadovat od přepravce a zajistit si potvrzení o zaplacení zásilky, a dále je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Při přebírání zboží prostřednictvím balíkové služby (Česká pošta,PPL, apod.) je kupující povinen zkontrolovat, zda-li má balík neporušený obal, případně zda-li zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. V takovém případě, je kupující povinen zboží odmítnout, musí sepsat s přepravcem zápis o škodě, a poté neprodleně informovat prodávajícího a do 24 hodin tento zápis o škodě zaslat prodávajícímu. Na dodatečné reklamace neúplnosti či poškození zásilky nebude brán zřetel, a nevzniká tím kupujícímu žádný nárok.

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. Součástí Obchodních podmínek je příloha Pokyny k údržbě obuvi, oděvů, bagů, vozíků aj., která je vyvěšena na webovém rozhrání www.golfdiscount.cz – věnujte ji prosím náležitou pozornost

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ a reklamační řízení

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Prodávající uvádí, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24měsíců, dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, lze uplatnit úvahu že zboží bylo vadné již při převzetí pouze pokud prodávající neprokáže např.fotodokumentací dodáného zboží jinak. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

4. Ustanovení uvedená v čl. VII.2 a 3. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo nesprávném používáním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, resp pokud tak bylo uvedeno v textu popisu zboží, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. U zboží ve výprodeji je jeho garanční lhůta zkrácena na 12 měsíců od zakoupení zboží.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího neprodleně po zjištění závady a vždy písemně emailem (elektronickou cestou) na email airtravel@volny.cz nebo písemně dopisem na adresu sídla prodejce. Prodejce potvrdí na elktronickou adresu kupujícího přijetí reklamaci a stejným způsobem ho bude informovat o průběh a výsledek reklamačního řízení. Kupující je povinen poskytnout plnou součinnost prodejci a dodržovat veškeré pokyny prodejce včetně způsobu a termínů doručení zboží zpět, doručení dokladů a podkladů včetně fotek reklamovaného zboží, doložení zaplacení zboží kupujícím apod. Prodejce vyřídí reklamaci neprodleně, nejpozdeji do 30 dnů, pokud nebude ujednáno s kupujícím v průběhu řízení jiná lhůta. Reklamační řízení nelze zahájit/ukončit pokud nebudou splněny podmínky řízení – viz tyto Obchodní podmínky, příp. i reklamační podmínky a pokyny prodejce.

6. Kupující je povinen zaslat zpět prodejci reklamované zboží do 3 pracovních dnů od oznámení reklamace a to doporučeně Českou poštou na adresu prodejce a v originálním obalu. Nelze posílat zboží na dobírku. V případě, že zákazník již originál obal nemá, musí zajistit obal takový, aby vyhovoval nárokům přepravy a nedošlo při ní k poškození zboží. Zboží je také povinen označit dle jeho povahy (křehké apod.). Při této přepravě je za řádné doručení k prodávajícímu zodpovědný kupující, který uplatňuje reklamaci. V případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě, v jehož důsledku vzniklo poškození, nebude reklamace prodejcem uznána. V případě chybějícího původního obalu a vysaček výrobce (např. krabice u obuvi a vysačky, nálepky apod. výrobce u všech výrobků) si prodejce vyhrazuje právo odmítnout přijetí zboží zpět jako nekompletní dodávku a nedodržení podmínek vracení zboží klientem (z důvodu prokazování původu zboží a originál výrobku, stížení dalšího prodeje zboží aj.), příp. je prodejce oprávněn naúčtovat si finanční náhradu ve výši až 80% ceny zboží. Reklamované zboží musí být dodáno prodejci kupujícím v hygienickém a naprosto čistém stavu, jinak nebude přijato k reklamaci.

7. Kupující je povinen k reklamovanému zboží doložit: originál doklad o nákupu zboží u prodejce (faktura, dodací list), prokázat zaplacení zboží přiložením kopie strvzenky při placení např. na dobírku dopravci nebo výpisem z účtu kupujícího při bezhotovostním placení, dále veškeré jiné doklady a oznámení o zjištěných závadách, které musí obsahovat, jméno, adresu, telefon a e-mail kupujícího, datum nákupu a číslo kupního dokladu, označení výrobku, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla, příp. fotky. Kupující uvede též číslo a název bankovního účtu kam si přeje zaslat zpět příp.finanční částku – pouze bezhotovostní převody z účtu prodejce na účet kupujícího. Při splnění všech podmínek a v případě kladného vyřízení reklamace bude finanční částka vrácena kupujícímu do 3 pracovních dnů od vyřízení reklamace – sdělení výsledku relkamačního řízení. Finanční částka bude vrácena maximálně ve výši ceny zboží. Náklady spojené se zasíláním zboží nese v plné výši kupující. Při nesplnění některé z těchto podmínek nebude prodávající akceptovat reklamaci či výměnu zboží, či odstoupení od smlouvy a zboží bude na náklady kupujícího vráceno zpět, příp. uskladněno na náklady kupujícího u prodejce – viz dále.

8. Reklamované zboží spolu s ostatními výše uvedenými náležitostmi, zašle kupující na adresu:

Sky Alliance sro, Na Markvartce 1104, 16000 Praha 6 doporučeně, s nápisem REKLAMACE.

Reklamace nemůže být zaslána dobírkou!

9. Prodávající bude obratem informovat kupujícího e-mailem o přijetí reklamace.

10. Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od obdržení vadného zboží, na případně delší lhůtě se prodávající s kupujícím dohodnou e-mailem či písemně.

11. Pokud bude reklamace vyřešena jako oprávněná, prodávající si vyhrazuje právo (v závislosti na druhu vady a na povaze zboží) v souladu s právními předpisy, řešit reklamaci výměnou zboží (za jiné se stejnými parametry), přiměřenou slevou, či vrácením zaplacené kupní ceny.

12. O způsobu vyřešení reklamace a zaslání zpět kupujícímu bude prodávající informovat kupujícího e-mailem.

13. Reklamační řízení končí dnem odesláním vyřízené reklamace zpět kupujícímu. Kupující je povinen si zboží převzít zpět i v případě, že reklamace byla vyřízena jako neopodstatněná, tj. byla zamítnuta.V případě, že si kupující nepřevezme zásilku zpět nebo nedoplatí případné poštovné či opravu, bude zboží uskladněno na náklady a nebezpečí kupujícího u prodejce za poplatek-skladné ve výši á 30Kč na den po dobu nejdéle 60 dnů, poté bude považováno za opuštěné a veškerá práva k zboží přechází na prodejce. Prodejce má právo jednostranně započíst vzniklé výdaje a náklady včetně poplatku za skladování proti případnému nároku kupujícího na slevu či vracení zaplacené částky při odstoupení od kupní smlouvy.

14. Prodávající neodpovídá za škody způsobené neodborným používáním produktu, případně neodborným ošetřováním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací, vady vzniklé běžným opotřebením, a nesprávným skladováním. Na takovéto vady se poskytovaná záruka NEVZTAHUJE!

15. V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět (na náklady kupujícího).

16. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Byla-li reklamace vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

17. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Kupující je povinen prokázat zaplacení celé kupní ceny a uchovávat doklad o zaplacení objednávky (např.přepravci při dobírce v hotovosti), jinak prodejce nebude akceptovat příp.reklamaci nebo odstoupení od kupní smlouvy. Do úplného zaplacení objednávky zůstává zboží majetkem prodávajícího.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy, Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa:https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a příp. další, které poskytne (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

X. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. DORUČOVÁNÍ

1. Kupujícímu bude doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek či jeho část neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

3. Kupní smlouva není vždy archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná, kupující má povinnost si sám smlouvu uchovávat.

4. Kontaktní údaje prodávajícího: airtravel@volny.cz , telefon (omezený provoz) 774438746.

Výše uvedené podmínky jsou platné od 2.10.2021 včetně pozměňovacích paragrafů.Příloha:

Pokyny k údržbě a užívání obuvi, oděvů, bagů, vozíků aj.

Příloha k Obchodním podmínkám e-shopu www.golfinternational.cz a www.golfdiscount.cz

Věnujete-li trochu více pozornosti tomu, jak své oblečení prát, prodlouží se tím jeho životnost. Pokyny k praní uvedené na štítku vám poradí, jak o svůj oděv nejlépe pečovat a jsou zde některé další užitečné tipy.

Podrobné informace
Před praním vždy odstraňte odnímatelné části a suchý zip i normální zip zavřete. Kapsy vyprázdněte před práním či doporučeným chemickém čištění.

Pletené oděvy
Pletené oděvy by měl být vytvarovány a sušeny položené na vodorovné podložce, aby si zachovali původní tvar, což je důvod, proč jsou tyto oděvy označené nápisem „sušit v rozloženém stavu ve vodorovné poloze“.

Len
Len je přírodní materiál a když je mokrý, dá se snadno zdeformovat. Chcete-li vrátit oděvu původní tvar, vyžehlete jej horkou napařovací žehličkou. Chcete-li, aby si oděv zachoval svůj lesk, vyžehlete jej z rubu.

Viskóza
Viskóza je umělé vlákno z celulózy a když je mokrá, dá se snadno zdeformovat. Chcete-li vrátit oděvu původní tvar, jednoduše jej vyžehlete napařovací žehličkou.

Hedvábí
Hedvábí je velice jemný materiál a je třeba s ním zacházet opatrně. Při praní hedvábí použijte prací prostředek na jemné prádlo a když je oděv mokrý, nenapínejte ho.

Vlna
Provětrání vlněných oděvů často stačí. Když je perete, použijte prací prostředek na jemné prádlo. Ve své pračce spusťte prací program na vlnu nebo program pro ruční praní, nebo je vyperte v ruce. Po vyprání je vyžehlete, abyste obnovili přirozený lesk.

Denim
Perte džíny naruby, tím se omezí blednutí. Po ukončení programu je vyjměte z pračky co nejdříve, abyste předešli pomačkání. Charakteristický vzhled džínového materiálu Denim je výsledkem speciální metody barvení. V důsledku toho mohou na povrchu zůstávat malé pigmentové částice a mohou se setřít.

Kůže a velur
Kožené a velurové oděvy (tzv. semiš) by měly být k čištění předány odborníkovi na čištění kožených oděvů. Postupujte podle pokynů k péči o daný oděv/obuv.

Na koženou golf OBUV a tašky/bagy aplikujte krém na bot a/nebo impregnační sprej. Toto jednoduché opatření zlepší jejich ochranu proti vodě, prodlouží životnost bot/tašky/rukaviček a zvýší jejich odolnost proti znečistění.

Na velur a nubuk použijte jenom impregnační sprej, ne krém. Snažte se nenosit své velurové/nubuckové boty nebo svou velurovou/nubukovou tašku, pokud prší, nebo je venku velmi vlhko, protože by to mohlo na výrobku způsobit skvrny a barviva z výrobku by se mohla snadněji otřít o vaše ostatní věci.

Vkládejte do svých bot a rukaviček napínáky, aby si udrželi tvar, a při obouvání používejte lžíci, abyste chránili zadní část/patu bot. Když si boty vyzouváte a obouváte, uvolněte si tkaničky, přezky a spony.

U golfové obuvi nutno průběžně pečlivě čistit jak vršek obuvi tak i spodní část včetně míst u spajků. Spajky je nutno před prvním použitím pořádně dotáhnout a pravidelně je kontrolovat dotažením a čištěním. Spajky a tkaničky u obuvi jsou spotřební materiál s obvyklou kratší životností a musí se průběžně obnovovat, vyměňovat. Doporučujeme používání tašek na obuv.

Golfové rukavičky, týčka, míčky aj. jsou spotřební materiál s obvyklou kratší životností, příp. pro jednorázové použití, a musí se průběžně udržovat, zejména čistit a správně uskladňovat a používat.

Nepromokavé a voděodolné oděvy
Oblečení do deště nechte okapat do sucha. Sušíte-li je v sušičce, tak pouze při nízké teplotě. Postupujte podle pokynů k péči o daný oděv.

Voděodolný oděv neznamená nepromokavý, ale oděv který o něco déle nepropouští vlhkost či déšť.

Golfový deštník

Golfový deštník je nutno udržovat a používat stejným způsobem jako každý jiný obdobný deštník, tj. pravidelně čistit, sušit roztažením, chránit před vělkým větrem a při běžném zacházení proti poškození zlamání či poškození automatického či jiného otevíracího systému apod.

Golfový bag

U stand bagů (nožičky, se stojánkem) je nutno velmi pečlivě se starat o automatický stojánek.

Nikdy netáhejte / nevytahujte bag za stojánek protože ho tímto poškodíte. Stojánek funguje obvykle tak, že na golf bag lehce zatlačíte zvrhu směrem k zemi, přičemž se stojánek automaticky otevře

Opačně, když zvednete bag, zaklapne se zpět i stojánek. NIKDY nepoužívejte sílu ani nářadí. Pokud si nevíte rady, zeptejte se spoluhráče nebo někoho z blizkého golf klubu, hříště, driving range apod.

Věnujte obvyklou péči o bag dle materiálu ze kterého je vyrobený a pravidelně čistěte. Při použití za deště doporučujeme použití krytu a golf deštníku (širší než obyčejné deštníky) a po skončení hry je nutno dbát na správné osušení a vyčištění bagu.

Golfový vozík

Věnujte obvyklou péči o vozík dle návodu výrobce a dle materiálu ze kterého je vyrobený. Pravidelně čistěte včetně koleček. Při použití za deště doporučujeme použití krytu a golf deštníku (širší než obyčejné deštníky) a po skončení hry je nutno dbát na správné osušení a vyčištění vozíku.

Věnujte vždy pozornost správnému a pečlivému zacházení s vozíkem jak při jeho skládáním, otevíráním a zavíráním, tak i při jeho použití. Některé částy/součástky vozíku mohou být spotřebným materiálem s kratší životností.

Důležitá obecná poznámka: při reklamaci či vracení zboží nutno zboží dodat prodejci v naprosto čistém a hygienickém stavu, jinak nebude přijato – viz i reklamační podmínky.

 

 

« zpět na seznam článků


Kategorie | Výrobce

Píšeme pro Vás

Novinky

19.03 2024

NOVINKA - nabidněte Vaši cenu - totální VÝPRODEJ golf skladu

 

VELKÝ  VÝPRODEJ golfového zboží - vyberte si kterýkoliv výrobek a nabídněte svoji férovou cenu - pouze písemné nabídky na náš email: info@golfdiscount.cz - nabídněte cenu, kterou jste ochotni zaplatit za daný výrobek (nové zboží ve výprodeji, může být rozbaleno, příp. dle textu/popisu zboží)  bez nároku na potvrzení objednávky ani ceny, bez nároku na obvyklou garanci - výprodej starších modelů, kolekcí a holí - totální vyklizení skladu. Nemáme kamennou prodejnu ani možnost osobního odběru či výběru - pouze internetový obchod, který funguje bez přestávky již více než 30 let - jsme jeden z prvních goflových obchodů v ČR.

Jde o závaznou cenovou nabídku z Vaši strany a pokud my ji přijmeme, potvrdíme ji Vám dodatečným emailem, tj. Vaše nabídka není pro nás závazná. Na neseriózní nabídky nebudeme odpovídat z časových důvodů.

V případě potvrzení Vaši nabídky je nutno zboží uhradit předem bankovním převodem na náš bankovní účet včetně dopravného (nelze posílat na dobírku z důvodu zamezení zasílání neseriózních nabídek a nevyzvednutých zásilek, které by neúměrně zatížily náš obchod při dnešních cenách poštovného a dopravného

  více info

15.11 2023

BLACK FRIDAY - DODATEČNÁ SLEVA 10% na všechno! do 30.11.2023

Udělejte si golfovou radost - my Vám přidáme dalších 10% slevy k již označené u zboží slevě !

  více info

05.08 2023

DOPRAVA ZDARMA při nákupu golfového zboží nad 3000 Kč (bez poštovného) a úhradě předem na náš bankovní účet, příp. platby předem kartou.

  více info

06.07 2023

Výprodej jednotlivých golfových holí i celých setů zahájen - VELKÉ  SLEVY !  Doprodej modelů za jedinečnou cenu - většinou poslední kus za pár korun.

  více info

15.05 2020

Právě probíhá výprodej veškerého zboží! Slevy až o 95%! Poslední kusy. Zkontrolujte zda máte vše co potřebujete a neváhejte si pořídit za super cenu třeba neobvyklou véčku nebo chipper - výborný pomocník k vylepšení hry a HCP-u.

  více info
Wilson | Callaway | Mizuno | Taylor Made | Ping, PGA Tour | RAM | Regal Golf | Adidas, Nike