GOLF DISCOUNT - golfdiscount.cz
Reklamační řád

Reklamační řád

firmy Sky Alliance sro, divize Golf Discount – www.golfdiscount.cz, e-shop

IČ: 26706580, sídlo: Na Markvartce 11, 16000 Praha 6

 

I. Všeobecná ustanovení
1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v reklamační lhůtě či záruční době uplatňována práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „Reklamace“).
2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“). Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s VOP a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. V případě rozporu VOP a Reklamačního řádu má přednost Reklamační řád.
3. Zákazníkem internetového obchodu
www.golfdiscount.cz je buď kupující-spotřebitel ve smyslu § 419 Občanského zákoníku (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni také jako „Kupující“.
4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

II. Odpovědnost Prodávajícího
1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží.
b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo popisu výrobce.
d) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

  1. Ke Zboží je přikládán daňový doklad, který slouží k uplatnění reklamace.
    3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží pro vadu, na kterou Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, nebo kterou Kupující sám způsobil.
    4. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, dále u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.

5. U Zboží ve výprodeji se sníženou cenou za zkrácenou garanční lhůtu je právo z vadného plnění Kupujícímu stanovena na 12 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
6. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

mechanickým, tepelným či jiným poškozením Zboží
• nedovolenými zásahy, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny/vyměněny Kupujícím některé části Zboží
• neodbornou montaží a dále nesprávným užíváním,
• užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu, nedostatečným průběžným ošetřením věci ze strany Kupujícího (např. pravidelné ošetření obuvi – čištění, mazání a úpravu povrchu obuvi k zachování jejích vlastností apod.)
• užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
• prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které je obvyklé pro danou věc,
• pokud předložený daňový doklad/faktura vykazuje zjevné známky provedených změn např. údajů nebo je-li na Zboží odlišný výrobní název (tj. uveden jiný výrobek)
7. Na žádost Kupujícího potvrdí Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení (daňový doklad/faktura) uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

III. Převzetí Zboží
1. Kupující při převzetí Zboží od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost Zboží, zejména že balení je neporušené a obsahuje Zboží a jeho veškeré příslušenství. Veškeré nesrovnalosti je třeba Přepravci sdělit ihned, příp. odmítnout převzít zásilku (např. v případě porušení obalu zásilky). Při převzetí Zboží od přepravce je nutno vyznačit vše v předávacím protokolu přepravce a informovat bez zbytečného odkladu Prodávajícího. Jakékoliv nesrovnalosti je Kupující povinen nahlásit Prodávajícímu ihned, tj. v den převzetí zboží, na pozdější reklamaci nelze brát ohled.
2. Zjistí-li Kupující na Zboží či zásilce nesrovnalosti, není povinen takovéto Zboží či zásilku převzít.

IV. Práva Kupujícího-spotřebitele z vadného Zboží
1. Prodávající odpovídá Kupujícímu-spotřebiteli, že Zboží při převzetí nemá vady.
2. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí nebo dvánácti měsíců od převzetí u zboží z výprodeje (viz výše).
3. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku II., může Kupující–spotřebitel požadovat podle druhu vady (odstranitelná nebo neodstranitelná vada)

ODSTRANITELNÁ VADA:

- bezplatné odstranění vady (oprava);

- dodání nové věci bez vad (pouze u dosud nepoužitého zboží);

- sleva z kupní ceny.

NEODSTRANITELNÁ VADA:

- dodání nové věci bez vad;

- přiměřená sleva z kupní ceny;

- právo na odstoupení od smlouvy (tímto se smlouva od počátku ruší a zákazníkovi musí být vráceny peníze)

Dodání nového Zboží bez vad lze pouze pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze části Zboží, může Kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu/opravu této součásti nebo slevu. Je-li odstoupení od smlouvy vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu a v rámci 30 denní lhůty ze zákona či obě strany si dohodnou jinou dodácí lhůtu odstranění vady, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující–spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady opravou věci v rámci záruční doby nebo na přiměřenou slevu.

4. Právo na výměnu nebo opravu součásti má Kupující-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v reklamační lhůtě či záruční době již nejméně 3-krát odstraňována a která se znovu vyskytne, podmínkou je ovšem řádná péče kupujícího o věc a použivání v souladu s čl.II.
5. Během garanční lhůty pokud Kupující–spotřebitel od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době (30 dnů od převzetí zboží zpět).

V. Práva Kupujícího-podnikatele z vadného Zboží
1. Právo Kupujícího-podnikatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při převzetí, byť se projeví až později. Kupující-podnikatel musí Prodávajícímu vadu vytknout bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
2. Právo Kupujícího-podnikatele založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.
3. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má Kupující-podnikatel dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující-podnikatel právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
4. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může Kupující-podnikatel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.
Pokud si Kupující zvolí výměnu zboží, výměnu součásti zboží či opravu a Prodejce nemůže tento požadavek splnit či nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy působilo značné obtíže, může si zákazník zvolit místo toho přiměřenou slevu z kupní ceny.

VI. Reklamace Zboží - postup
1. Reklamaci Zboží může Kupující uplatnit písemně emailem nebo
doporučeným dopisem/balíkem/zásilkou Českou poštou na adresu Prodejce, tj. Sky Alliance sro., Na Markvartce 11, 16000 Praha . K tomu musí doložit doklad o zakoupení a zaplacení, zboží podrobný popis závady vč.fotek, popisu užívání zboží a taktéž doručit do 3 dnů reklamované zboží na adresu Prodejce a to doporučeným balíčkem na vlastní náklady (další podmínky a postup - viz dále). Kupující též uvede jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Kupující je oprávněn volit pouze ten druh řešení, které odpovídá druhu vady a situaci.
2. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě Prodejce a to doložením kopií nebo originálu faktury příp. i dodacího listu, a taktéž Kupující musí doložit zaplacení zboží např. výpisem z účtu, potvrzením přepravce o zaplacení zboží při dodávce na dobírku apod. Zboží, u kterého nebylo prokazáno, že bylo zakoupeno u Prodejce a/nebo nebylo prokazáno Kupujícím, že bylo zaplaceno, nelze reklamovat u Prodejce.
3. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, rukavice, míčky, některé částí /dílů obuvi apod.), bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak/příp. i kratší doba. U některého zboží, které je spotřební materiál, např. týčka, míčky aj. může být běžné i jednorázové použití. Právo Kupujícího reklamovat Zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.

VII. Vyřízení reklamace
1. Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace, včetně odstranění vady, vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s § 605 Občanského zákoníku. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu–podnikateli. Pokud Kupující nedodá zboží Prodejci spolu s podáním reklamace nebo ho nedodá do 3 dnů od vyzvání Prodejcem, nelze zahájit Reklamační řízení a lhůta pro vyřízení reklamace neběží, a současně pokračuje běžet záruční lhůta. Totéž platí i v případě, že Kupující nedoloží potřebné doklady a podklady k vyřízení reklamace.
2. Kupující-spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat emailem.
3. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Prodejce je oprávněn ověřovat si veškeré poskytnuté údaje a související události.
Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.
4. Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní a doložil jeho stav fotodokumentací. Dále Kupující je povinen prokázat nákup reklamovaného zboží u Prodejce, např.přiložit kopii či originál prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, a/nebo nedodá potřebné doklady a požadované podklady, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí a dokladů a podkladů.
5. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující e-mailem písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím požadován. Kupující výrobek/zboží do reklamačního řízení zašle Českou poštou doporučeně na adresu Prodejce na vlastní náklady a obdrží potvrzení o převzetí reklamovaného zboží Prodejcem emailem.
6. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

VIII. Odmítnutí přijetí do reklamace
1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
2. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

IX. Vyzvednutí Zboží ze záruční opravy
1. O vyřízení a/nebo výsledku reklamace Prodávající informuje Kupujícího prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Zboží bude po vyřízení zasláno zpět na adresu Kupujícího, pokud se nedohodnou písemně jinak. Kupující je povinen si zboží převzít zpět, v případě, že tak neučiní, bude zboží uskladněno u Prodávajícího na náklady (á 30 Kč/den) a nebezpečí Kupujícího. Odesláním zboží zpět Kupujícímu končí běžet lhůta pro vyřízení reklamace a počíná běžet znovu garanční lhůta, pokud je na to ještě nárok.
2. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
3. V případě nevyzvednutí reklamovaného Zboží zpět Kupujícím, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 30,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím Zboží. Pokud Kupující své zboží nevyzvedne ani po 2 měsících, propadá jeho nárok na zboží , vlastnictví a právo nakládat se zbožím přechází na Prodejce. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající může Zboží zadržet, dokud mu Kupující neuhradí náklady spojené s uskladněním Zboží. Nebude-li vzniklý dluh Kupujícím ani na výzvu uhrazen, může Prodávající takto zadržené Zboží zpeněžit a z výtěžku zpeněžení zadržené věci svou pohledávku uspokojit.
4. V případě vzniku pohledávky Prodávajícího vůči Kupujícímu má Prodávající právo zadržet reklamované Zboží. Nebude-li pohledávka Prodávajícího uspokojena, má právo Zboží zpeněžit a z výtěžku zpeněžení uspokojit svou pohledávku.
Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2019 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

 

 

« zpět na seznam článků


Kategorie | Výrobce

Píšeme pro Vás

Novinky

15.05 2020

Právě probíhá výprodej veškerého zboží! Slevy až o 95%! Poslední kusy. Zkontrolujte zda máte vše co potřebujete a neváhejte si pořídit za super cenu třeba neobvyklou véčku nebo chipper - výborný pomocník k vylepšení hry a HCP-u.

  více info

11.11 2018

Pouze v naši nabídce! Custom Made, Hand Made - designerská šperková markovátka z uměleckého šperkářského studia BS/BB Art Design Studio - Praha. Puncováno, Certifikováno!

Samozřejmě LZE POUŽÍVAT! Unikátní markovátka, ruční práce a přírodní kameny a drahokamy zasazeny ve stříbře nebo i ve zlatě (pouze na objednávku), ale i na běžné použivání z mosazi s přírodním kamenem! Jedinečné a ŠIK! Výběr z nabídky nebo na objednávku - napište nám nebo na email: estula@volny.cz 
Wilson | Callaway | Mizuno | Taylor Made | Ping, PGA Tour | RAM | Regal Golf | Adidas, Nike